Momsredovisning oktober. Arbetsgivardeklaration november.